Den Norske Kirke
Vardø kirkelige fellesråd

Kirkevalget 2015

Kirkevalget er i år 13. og 14. september som kommunestyre- og fylkestingvalget

Stemmerett

Stemmmerettsalderen er 15 år. Stemmeberettige er alle medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet, og som har fylt 15 år innen utgangen av valgåret.

Hva gjør menighetsrådet?

Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid spenner seg over mange temaer - bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning.

Her er noen eksempler på menighetsrådets ansvarsområder:

Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år, diakonaltarbeid (kirkens omsorgstjeneste), gudstjenester, kirkemusikk, ofringer, utleie av kirken, uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop, samarbeid med frivillige, langsiktig planlegging av menighetens arbeid.

Har man innflytelse i menighetsrådet?

Som medlem i menighetsrådet får du mulighet til å fremme saker du selv synes er viktige, og påvikre kirkens arbeid i ditt lokalsamfunn. Du kan engasjere deg på felt du interesserer deg for. En undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlemmer viser at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet. 85 prosent synes vervet er mer eller like tilfredsstillende som de hadde forventet.

Valgbarhet

Valgbar til menighetsrådet og pliktig til å ta imot valg er enhver som har rett til å stemme ved valget og som senest i det år det stemmes vil ha fylt 18 år. Rett til å kreve seg fritatt for valg har den som har fylt 65 år før valgperioden tar til, den som har gjort tjeneste som medlem av menighetsrådet de siste 4 år og den som påberoper seg hindring som valgstyret godkjenner.

Nominasjonskomitè

Nominasjonskomiteen er oppnevnt av det nåværende menighetsråd og skal jobbe med å finne kandidater til kirkevalget. Forslag til kandidater leveres nominasjonskomiteen før 8.april, på menighetskontoret, Hospitalgt 6, 2.etg (Helsesenteret).

Kandidatlister

Alle som er valgbar kan fremme en annen kandidatliste enn den som nominasjonskomiteen oppnevnt av det nåværende menighetsråd fremlegger. Forslag til kandidatlister skal være kommet inn til valgstyrets leder senest 1.mai 2015, skal være egenhendig underskrevet av minst 10 stemmeberettige forslagsstillere, skal tydelig angi: hvilket valg det gjelder, med navn på sokn samt valgdager, navnene på forslagstillere, og evt ha gruppens navn som overskrift før kandidatenes navn, skal angi tillitsvalgt blant forslagstillerne som valgstyre kan henvende seg til ved forhandlinger om listeforslaget, skal ha forespurte kandidater oppført med fullt navn, alder og yrke, bør ha minst 40 % representasjon av hvert kjønn, skal settes opp i priorotert rekkefølge, bør ha minst 20 % representasjon av kandidater under 30 år. Kandidatlister må ha minimum 11 kandidater. Som vedlegg til kandidatlisten skal det følge en fortegnelse over kandidatens fødselsdato samt kontaktinfo til kandidatene. Forslagstillere kan også stå som kandidtaer på den samme listen.

Av: Leidulv Grimstad   Publisert: 09.03.2015
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker

Kontaktinfo

Postboks 61
9950 VARDØ

Tlf. 94 78 19 86